Escoltar

Victor Homar SantanerVíctor Homar Santaner

Director de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
Formulari de contacte
Telèfon 971 17 3283
osr.directorarrobauib.cat
Fitxa de professor  

«Torna enrere 

Funcions:

 • Complir i fer complir la normativa del servei i de la Universitat.
 • Exercir la direcció executiva de l’Oficina de Suport a la Recerca i del seu personal.
 • Proposar la plantilla i la distribució del personal adscrit a l’Oficina de Suport a la Recerca.
 • Reunir els caps de secció o la resta de personal tècnic i administratiu per tal d'organitzar el funcionament del servei.
 • Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en tot allò que fa referència a la recerca.
 • Proposar i administrar el pressupost anual de l’Oficina de Suport a la Recerca.
 • Redactar informes i memòries de l’Oficina de Suport a la Recerca.
 • Supervisar els projectes de noves instal·lacions i d'equipaments i els programes de millora, de reestructuració o de supressió dels ja existents.
 • Representar a l’Oficina de Suport a la Recerca davant els diferents òrgans de govern de la UIB i davant altres institucions externes.
 • Supervisar els temaris dels concursos d'accés a la plantilla tècnica de l’Oficina de Suport a la Recerca i formar part o assessorar els tribunals de les proves d'accés a les escales tècniques i dels concursos per a càrrecs tècnics del servei.
 • Recollir i analitzar les propostes, els suggeriments i les reclamacions dels usuaris i del personal del servei.