Compromís de l'OSR amb la Qualitat

Amb aquesta declaració, la Direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Es compromet a:

  1. Continuar el compromís per fomentar la qualitat com a valor essencial i mantenir la cultura de la millora contínua.
  2. Dur a terme les accions necessàries per satisfer les necessitats i expectatives dels grups d'interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d'interès.
  3. Continuar la implantació de la gestió per processos i elevar els nivells d'eficàcia i d'eficiència del servei.
  4. Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

El compromís de l'Oficina de Suport a la Recerca amb la qualitat queda palès per la certificació de l'oficina en la norma ISO 9001 entre els anys 2007-2011. Actualment, l'Oficina de Suport a la Recerca segueix els protocols de qualitat de la Universitat, mantenint per tant la seva aposta per la millora contínua.

La Direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d'afectar totes i cadascuna de les persones de l'equip de l'Oficina de Suport a la Recerca. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l'organització i a implantar les mesures necessàries per tal d'assegurar una gestió de qualitat.

La Direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca vetllarà pel compliment d'aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar la seva contínua adequació. 

La Direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca