Logo UIB
Sol·licitud de projecte propi UIB amb fons alliberats  Ajuda
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Telèfon
Correu electrònic
••• Tipus i Nom del Centre •••
Accions de recerca i innovació amb finançament extern (projectes, contractes, convenis o similars)
A continuació, identificau cada una de les accions de recerca i innovació amb fons alliberats. Podeu afegir tantes com tingueu.
- Acció 1 -
Tipus de Fons
Referència
Títol 
Data d'inici
Data d'acabament   
Analítica/Analítiques
Afegir
Projecte propi de la UIB que es proposa
Títol
Pressupost sol·licitat euros

En cas que aquesta sol·licitud sigui autoritzada, accepto que les analítiques esmentades siguin bloquejades. A més, declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 6 de gener del 2020 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

 
Palma, 6 de juliol de 2020.
Signatura del responsable/de la responsable del projecte,
DADES A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ
Vist i plau del projecte propi, condicionat a la disponibilitat dels fons
El vicerector,
CERTIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Al pressupost de la UIB consta una analítica amb fons disponibles de lliure disposició per finançar íntegrament el projecte proposat.
Pressupost concedit:
La Gerent,
Antònia Fullana
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 14/01/2016   Versió: 1.0