Logo UIB
Sol·licitud d'Avançament a Càrrec d'un Projecte  Ajuda
Dades de la Persona Sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
Telèfon
Correu electrònic
Categoria
••• Tipus i Nom del Centre •••
Nota: Si pertanyeu a algun Grup de Recerca actiu i reconegut per la UIB, figurarà al document final una vegada faceu l'enviament de la sol·licitud.
Bestreta

CONCEPTE

QUANTITAT DEMANADA
 
Personal
Despeses Execució

 
TOTAL DEMANAT
Referència projecte
Títol
Raons per les quals sol·licita aquesta bestreta (breu descripció)
 

Declar que:

  • tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 20 d'agost del 2019 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud. Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.
  • duré a terme l’activitat proposada d'acord amb les normes d'execució del projecte finançat, i notificaré per escrit qualsevol incidència en el compliment de les obligacions contretes (article 7, lletra f, de les Normes d’Execució del Pressupost de la UIB).

Palma, 20 de febrer de 2020.
La persona sol·licitant
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Còpia de la subvenció obtinguda, detallada per anualitats.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Cap de secció de l'OSR.

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

Codi: OSR-BES-F001   Data Publicació: 19/03/2019   Versió: 2.2