Logo UIB
Sol·licitud d'ajut per a una estada de treball  Ajuda
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
Categoria
Amb la UIB?
Programa de Doctorat UIB
Dedicació
Àrea de Coneixement
••• Tipus i Nom del Centre •••
Telèfon
Correu electrònic
Dades pròpies de la sol·licitud
Euros demanats
Nom o Descripció

Data de sortida
Data de tornada
Localitat
País
 Espanya  
 Altre País Europeu
 Altre País
Desplaçament amb:
 Avió  Vaixell  Tren
 Altres 
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 20 d'agost del 2019 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 20 de febrer de 2020.
La persona interessada, El director/la directora del departament/institut,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Còpia de la carta d'acceptació de la comunicació o invitació
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Memòria explicativa on s'indica el motiu de l'estada i resum del treball que s'ha de realitzar
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
En cas que sigueu becari FPI (Ministeri), FPU o de la Conselleria, només podeu gaudir d'aquest ajut si l'heu sol·licitat a l'organisme del qual depèn la vostra beca i aquest l'ha denegat. Si aquest és el cas, adjuntau document que ho demostri.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
En cas que sigueu un investigador d'un institut de recerca universitari de la UIB (IRU) no pertanyent a la plantilla UIB, heu d'adjuntar document de pertanença a l'IRU.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Si heu sol·licitat altres ajuts (públics o privats) per a aquesta mateixa finalitat, indicau-los a continuació a través d'aquest document.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Document en el qual es justifica, si escau, la no inclusió del document anterior
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

Codi: OSR-EST-F001   Data Publicació: 18/03/2019   Versió: 3.1