Logo UIB
Sol·licitud d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB  Ajuda
Dades de la Persona Solˇlicitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificaciķ
 
••• Tipus i Nom del Centre •••
 
Edifici
Telčfon
Fax
Correu electrònic
Dades de l'Event
Tipus d'event
Títol
Data d'Inici
Data de Finalitzaciķ
Municipi
Subvenciķ Solˇlicitada
Observacions
Heu d'adjuntar en aquesta sol·licitud les còpies corresponents a les sol·licituds o cartes de concessió d'ajuts econòmics que heu demanat (tant a entitats públiques com a privades).

Una vegada acabada l'activitat, en el termini de dos mesos heu de trametre al Vicerectorat d'Investigació i Internacionalitzaciķ la memòria final corresponent. En cas d'haver-hi superàvit, aquest s'ha de retornar al mateix Vicerectorat en la quantitat màxima de l'ajut rebut.

L'incompliment d'aquest apartat comportarà la denegació de l'ajut.
 
Declar que les dades que figuren en aquesta sol·licitud i les que s'adjunten són certes i que compleixen els requisits establerts a la normativa.

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 20 d'agost del 2019 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud. Si voleu saber com cončixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 20 de febrer de 2020.
La persona interessada,  
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 2 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, RTF i TIF):
Resum de l'activitat que heu de realitzar
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Memòria econòmica corresponent, amb les despeses i ingressos prevists
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Documentació ajut econòmic 1 demanat
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Documentació ajut econòmic 2 demanat
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Documentació ajut econòmic 3 demanat
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Documentació ajut econòmic 4 demanat
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Documentació ajut econòmic 5 demanat
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector d'Investigaciķ i Internacionalitzaciķ

Valid HTML 4.01 Transitional ĄCSS Válido!

  Data Publicació: 13/06/2012   Versió: 1.3