Logo UIB
Sol·licitud d'ajut professor convidat  Ajuda
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
••• Tipus i Nom del Centre •••
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Nota: Si pertanyeu a algun Grup de Recerca actiu i reconegut per la UIB, figurarà al document final una vegada faceu l'enviament de la sol·licitud.
Dades del professor/a convidat/ada
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Centre
País
••• Categoria Assimilable  •••
Nivell
Àrea Coneixement
Previsió d'activitats
••• Durada de l'estada •••
Data d'Inici
Data de Finalització
••• Ha estat convidat prèviament? •••
(En cas afirmatiu, indicau les dates, per favor.)
Data 1
Data 2
Data 3
Data 4
Data 5
Data d'aprovació per part del Consell de Departament/Institut
 

La persona sol·licitant ha llegit i accepta les condicions generals i tractament de les dades (més informació aquí).

Palma, 6 de juliol de 2020.
La persona que fa la sol·licitud, El director/la directora del departament/institut,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Currículum vitae de l'investigador/la investigadora convidat/convidada
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Memòria amb la tasca que es pensa realitzar durant l'estada
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 14/06/2012   Versió: 3.4