Missió

L'Acord executiu 5151/2000, del dia 10 d'octubre, pel qual es crea l'Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 183, del dia 17 de novembre) implementa l'OSR com a servei de suport administratiu integral a la R+D de la UIB, on els investigadors poden adreçar-se per a qualsevol tràmit o consulta referent a projectes de recerca o captació de talent investigador, tant en les fases de sol·licitud, com durant l'execució, justificació, així com la revisió tècnica i econòmica final.

És missió de l'OSR la gestió de programes propis de finançament de projectes de recerca, captació de talent investigador i la gestió del sistema d'informació de la recerca a la UIB. També és missió de l'OSR estimular la participació dels investigadors en projectes finançats de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa en coordinació amb la resta de serveis de la UIB per a oferir un suport integral a la investigació que simplifiqui els processos i permeti augmentar la qualitat de la recerca realitzada a la UIB.

Visió

L'Oficina de Suport a la Recerca pretén esdevenir una oficina més implicada en la millora de la recerca a la UIB, propera als investigadors i que ofereix assistència administrativa, tècnica i econòmica integral per a la realització de projectes de recerca de qualitat. L'OSR vol assolir un nivell d'acompanyament i suport a l'investigador que garanteixi una execució òptima dels projectes de recerca des del punt de vista científic, tècnic, econòmic i administratiu.