Logo UIB
Sol·licitud d'ajudes per a l'assistència a congressos, seminaris i work-shops  Ajuda
Dades Sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
Categoria
Amb la UIB?
Programa de Doctorat UIB
Dedicació
Àrea de Coneixement
••• Tipus i Nom del Centre •••
Telèfon
Correu electrònic
Dades pròpies de la sol·licitud
Tipus Sol·licitud
Nom o Descripció
Data de sortida
Data de tornada
Localitat
País
 Espanya  
 Altre País Europeu
 Altre País
Desplaçament amb:
 Avió  Vaixell  Tren
 Altres 
Dades Econòmiques
Si ja heu emplenat tots els camps de dalt, a continuació indicau quin és el preu TOTAL de la inscripció     euros
Una vegada emplenada la quantitat total d'inscripció, us proposarem l'import a demanar a aquest programa per cada un dels conceptes. Us recordam que hi ha un màxim per sol·licitud. Per aquest motiu, podria ser que els darrers conceptes tinguessin una quantitat baixa o zero.

PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT DEMANADA
 
Inscripció euros
Dietes d'Allotjament euros
Dietes de Manutenció euros
Bitllets euros
Altres euros

 
TOTALS euros
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 19 de juliol del 2018 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 19 de gener de 2019.
La persona interessada, El director/la directora del departament,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Còpia de la comunicació o del resum de la ponència
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Còpia de la carta d'acceptació de la comunicació
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Còpia del fullet amb preus i dades d'inscripció
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Còpia del comprovant del pagament d'inscripció
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
En cas que no sigueu ajudants o becaris, heu d'haver sol·licitat o hi heu d'haver participat a un projecte d'investigació competitiu els darrers 3 anys. Si aquest projecte no està gestionat per la UIB, adjuntau document justificatiu.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
En cas que sigueu un investigador d'un institut de recerca universitari de la UIB (IRU) no pertanyent a la plantilla UIB, heu d'adjuntar document de pertanença a l'IRU.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Si heu sol·licitat altres ajuts (públics o privats) per a aquesta mateixa finalitat, indicau-los a continuació a través d'aquest document.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Document en el qual es justifica, si escau, la no inclusió dels documents anteriors
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

Codi: OSR-AAC-F001   Data Publicació: 27/03/2017   Versió: 3.0