1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l'òrgan prestador del servei
  • Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Edifici Son Lledó, primer pis.
   Campus UIB, Carretera de Valldemossa, km 7.5
   07122 Palma de Mallorca
  • osra rro bauib.cat
  • Telèfon: 971 17 2465
  • Fax: 971 17 2637
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 9 hores a les 14 hores.
 • Pàgina web

Missió

Per acord del Consell Executiu del dia 10 d’octubre de 2000 (FOU núm. 185) es creà l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) com a servei de suport administratiu integral a la R+D de la UIB, on els investigadors poden adreçar-se per a qualsevol tràmit o consulta referent a projectes de recerca o captació de talent investigador, tant en les fases de sol·licitud, com durant l'execució, justificació, així com la revisió tècnica i econòmica final.

És missió de l'OSR la gestió de programes propis de finançament de projectes de recerca, captació de talent investigador i la gestió del sistema d'informació de la recerca a la UIB. També és missió de l'OSR estimular la participació dels investigadors en projectes finançats de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa en coordinació amb la resta de serveis de la UIB per a oferir un suport integral a la investigació que simplifiqui els processos i permeti augmentar la qualitat de la recerca realitzada a la UIB.

Visió

L'Oficina de Suport a la Recerca pretén esdevenir una oficina més implicada en la millora de la recerca a la UIB, propera als investigadors i que ofereix assistència administrativa, tècnica i econòmica integral per a la realització de projectes de recerca de qualitat. L'OSR vol assolir un nivell d'acompanyament i suport a l'investigador que garanteixi una execució òptima dels projectes de recerca des del punt de vista científic, tècnic, econòmic i administratiu.

Valors

L'Oficina de Suport a la Recerca considera els valors següents com la base sobre la qual construeix el seu estil de feina, i vol que impregnin tota la seva activitat:

 • La voluntat de millora permanent i l'ús racional de les tecnologies més punteres i la innovació orientades a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris.
   
 • El respecte al caire humà dels treballadors i dels usuaris per damunt de consideracions estrictament tècniques i de pura rendibilitat econòmica.
   
 • El comportament ètic en l’exercici professional que prioritza sempre, per davant de l'èxit personal, els objectius de la institució.
   
 • La gestió eficaç i responsable dels mitjans públics que ens són encomanats vetllant per la defensa de l'interès públic enfront de qualsevol interès particular o corporatiu.
   
 • L'exercici d'un lideratge participatiu que potencia el compromís i la responsabilitat de tot el personal en la gestió de l'Oficina.
 

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

L’Oficina de Suport a la Recerca té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris.

La gestió i la revisió de queixes i suggeriments estan regulades al procés OSR-SGQ-QIS.

A més, l’Oficina posa a disposició dels usuaris atenció personalitzada del director de l’Oficina amb una petició prèvia en línia (osr.directora rro bauib.es) o per telèfon (971 17 3283). 

4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el director de l’OSR assumirà la responsabilitat i prendrà les mesures que estiguin al seu abast per tal de compensar els problemes o insatisfaccions ocasionats. 

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

La primera carta de serveis es va redactar l'any 2006. La darrera versió ha estat aprovada el 15 de novembre de 2017.