Carta de serveis i de compromís

Capcalera del SEQUA per a la Carta de Serveis

 

0.- Compromís de l'OSR amb la qualitat

 

1.- Presentació

Dades generals

Denominació de l’òrgan prestador del servei
Oficina de Suport a la Recerca

Adreça, correu electrònic, telèfon i fax:
Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma de Mallorca
osr@uib.es
Telèfon 971 17 2465
Fax 971 17 2637

Localització
http://osr.uib.es/UbicacioIContacte/

Horaris d’atenció al públic
De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores.

Pàgina web:
http://osr.uib.es

Missió

L’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB. És missió de l’OSR estimular la participació dels investigadors de la UIB i els seus instituts en projectes de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud com per a la gestió dels mateixos. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre l’activitat científica que es duu a terme a la UIB, per fomentar la investigació en col·laboració amb empreses i per identificar els resultats de recerca que permetin una transferència de coneixements a la societat.

Visió

Mitjançant la implantació i potenciació de la gestió per processos, ampliar i millorar de forma contínua els serveis que ofereix l’Oficina amb l’objectiu final de contribuir a potenciar la investigació que es duu a terme a la UIB.

Valors

L’Oficina de Suport a la Recerca considera els valors següents com la base sobre la qual construeix el seu estil de feina, i vol que impregnin tota la seva activitat:

 • La voluntat de millora permanent i l’ús racional de les tecnologies més punteres i la innovació orientades a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris.
   
 • El respecte al caire humà dels treballadors i dels usuaris per damunt de consideracions estrictament tècniques i de pura rendibilitat econòmica.
   
 • El comportament ètic en l’exercici professional que prioritza sempre, per davant de l’èxit personal, els objectius de la institució.
   
 • La gestió eficaç i responsable dels mitjans públics que ens són encomanats vetllant per la defensa de l’interès públic enfront de qualsevol interès particular o corporatiu.
   
 • L’exercici d’un lideratge participatiu que potencia el compromís i la responsabilitat de tot el personal en la gestió de l’Oficina.

2.- Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

3.- Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

L’Oficina de Suport a la Recerca té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris.

La gestió i la revisió de queixes i suggeriments estan regulades al procés OSR-SGQ-QIS.

A més, l’Oficina posa a disposició dels usuaris atenció personalitzada de la directora de l’Oficina amb una petició prèvia en línia (osr.director@uib.es) o per telèfon (971 17 3283).
 

4.- Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la directora de l’OSR assumirà la responsabilitat i prendrà les mesures que estiguin al seu abast per tal de compensar els problemes o insatisfaccions ocasionats.
 

5.- Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

La carta ha estat aprovada el febrer de 2012.