Funció i objectius

L’OSR és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB. És missió de l’OSR estimular la participació dels investigadors de la UIB i els seus Instituts en projectes de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud com per a la gestió dels mateixos. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre l’activitat científica que es duu a terme a la UIB i per fomentar la investigació en col·laboració amb empreses i identificar els resultats de recerca que permetin una transferència de coneixements a la societat.

Són funcions de l'OSR:

 • Gestió d’ajuts per a la incorporació de tècnics.
 • Gestió de la reparació i reposició de material científic.
 • Estades breus de professors convidats.
 • Gestió d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB.
 • Gestió d’ajuts per concórrer al Programa Horizon 2020.
 • Gestió d’ajuts a projectes propis.
 • Gestió de bestretes per a projectes.
 • Gestió del programa de foment de la participació en projectes d’investigació.
 • Gestió del catàleg d’investigadors i grups de recerca.
 • Informació a través de la web i/o per nota informativa sobre convocatòries autonòmiques, nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts a la recerca publicades al BOE o al BOIB o al DOCE.
 • Informació a través de la web i/o per nota informativa sobre altres convocatòries de projectes de recerca, beques i altres ajuts.
 • Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a les convocatòries abans esmentades.
 • Gestió i seguiment de projectes d’investigació europeus concedits.
 • Gestió dels currículums dels investigadors (GREC).
 • Elaboració de la memòria d’investigació.
 • Gestió de beques de col·laboració.
 • Gestió del Programa Ramón y Cajal.
 • Gestió del Programa Juan de la Cierva.
 • Gestió dels programes de tècnics a projectes d’I+D i tècnics a infraestrucures.
 • Gestió del Programa de joves doctors.